Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Jaderné elektrárny

Provozní monitorovací systémy

Jsme výrobcem a celosvětovým dodavatelem radiačních monitorovacích systémů pro jaderné elektrárny.
Dodávané systémy spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí, pracovního a životního prostředí a technologií před nežádoucími účinky ionizujícího záření.

Naše zařízení a systémy splňují normativní a legislativní kritéria provozovatelů jaderných elektráren.

Své znalosti sbíráme a ověřujeme přímo v praxi. Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů systémů radiační ochrany máme vlastní servisní týmy přímo na jaderných elektrárnách.

Pohavarijní monitorovací systémy

Vzhledem ke stávajícímu prodlužování životnosti mnoha jaderných elektráren a ke vzrůstajícím legislativním požadavkům dozorných orgánů vzrůstá celosvětově význam a potřeba dodávek zařízení a systémů pro oblast pohavarijního měření.

Naše systémy pohavarijního měření splňují požadavky jaderných elektráren pro jejich plnou funkčnost za stanovených drsných podmínek.

Tyto zařízení a systémy navrhujeme, dodáváme, instalujeme a certifikujeme vždy podle definovaných podmínek koncových uživatelů a to po celém světě.

Monitorování kontaminace na hranici kontrolovaného pásma

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v jaderných elektrárnách slouží monitory pro zjištění a měření kontaminace osob a předmětů umístěné na výstupu z těchto prostor.

Vyvíjíme a po celém světě instalujeme monitory kontaminace celého těla, monitory rukou, nohou, podlah, prádla a předmětů.

Standardně vyvinuté typy monitorů jsme schopni samozřejmě přizpůsobit a konstrukčně upravit tak, aby byly plně odpovídající a  vyhovující konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka a to v přijatelném čase a za cenově příznivých podmínek.

Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na jaderných elektrárnách.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.

Vyřazování jaderných elektráren z provozu

U jaderných elektráren, na kterých je plánována odstávka a vyřazení z provozu, nabývá na významu oblast charakterizace a třídění radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí.

V současné době je VF jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů zařízení pro uvolňování (Free release) a charakterizace radioaktivních odpadů.

Díky citlivosti a spolehlivosti dodávaných měřících zařízení pomohou naše systémy ušetřit provozovatelům elektráren nemalé prostředky na uložení a likvidace potenciálních radioaktivních odpadů.

Kalibrační laboratoře

Přístoje a zařízení pro detekci ionizující záření podléhají, v souladu s legislativními nebo místními požadavky, pravidelné kalibraci a ověřování v metrologických ozařovnách.

Pro splnění metrologických požadavků, které jsou kladeny na měřicí přístroje a zařízení, jsme vyvinuli spolehlivý systém metrologické ozařovny:

Systém metrologické ozařovny zahrnuje

 • Ozařovač
 • Kalibrační lavice
 • Software pro řízení celé technologie.

Radioaktivní odpady

Free release

Díky celosvětově rostoucímu počtu odstavovaných jaderných elektráren z provozu vzrůstá význam našeho zaměření právě na oblast třídění a uvolňování radioaktivního odpadu do životního prostředí.

Máme vyvinuto a dodáváme pro jaderné elektrárny do celého světa celou škálu zařízení měřící potencionálně radioaktivní odpad za účelem jeho uvolňování do životního prostředí.

Zařízení a systémy určené pro uvolňování potencionálně radioaktivního odpad do životního prostředí dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená individuálním požadavkům. 

Kontaminace osob a předmětů

Pro kontrolu a zamezení šíření kontaminace v provozech, kde se nakládá s radioaktivními odpady slouží monitory pro zjištění a měření kontaminace osob a předmětů umístěné na výstupu z těchto prostor.

Pro oblast radioaktivních odpadů máme k dispozici monitory kontaminace celého těla, monitory rukou, nohou, podlah, prádla a předmětů.

Standardně vyvinuté typy monitorů jsme schopni samozřejmě přizpůsobit a konstrukčně upravit tak, aby byly plně odpovídající a  vyhovující konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka a to v přijatelném čase a za cenově příznivých podmínek.

Charakterizace radiaoktivního odpadu

Vzhledem k dlouhodobému využívání radioaktivních zdrojů a technologii vzrůstá i množství radioaktivních odpadů.

Před uložením a likvidací tohoto odpadu je třeba provést jeho charakterizaci.

Naše produkty pro charakterizaci jsou určeny pro úložiště radioaktivních odpadů, jaderné elektrárny a pro provozovatele výzkumných reaktorů.

Zařízení určené pro charakterizaci radioaktivních odpadů  dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená jejich individuálním požadavkům. 

Provozní monitorovací systémy

Při nakládání s radioaktivními odpady a jejich přípravou k likvidaci je důležité být informován o radiační situaci a riziku kontaminace, které při manipulacích hrozí.

Vyvíjíme a vyrábíme monitorovací systémy, které se uplatňují v úložištích radioaktivních odpadů, meziskladech vyhořelého jaderného paliva a provozech, kde se provádí přepracování odpadů před jeho uložením.

Zkušenosti máme jak z České republiky, tak i zahraničí, kde jsme instalovali naše systémy na jaderné elektrárny i na národní úložiště radioaktivních odpadů.

Likvidace radioaktivních zdrojů

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti likvidaci zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškeré oprávnění a povolení SÚJB pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními které samy vyvíjíme a vyrábíme, máme vlastní horkou komoru nezbytnou pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery nezbytné pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat staré ozařovače ze zdroji ionizujícího záření nebo i jednotlivé zdroje ionizujícícho záření samostatně a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na jaderných elektrárnách.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.

Kalibrační laboratoře

Kalibrační laboratoře (SSDL)

Přístroje používané pro detekci ionizujícího záření podléhají pravidelné kalibraci nebo ověřování v metrologických ozařovnách dle příslušných legislativních nebo normativních požadavků.

Pro splnění metrologických požadavků kladených na měřicí přístroje ionizujícího záření jsme vyvinuli systém metrologické ozařovny, který se skládá z vlastního ozařovače, kalibrační lavice a vlastní software pro řízení celé technologie.

Abychom byli schopni dodat komplentí řešení na klíč do celého světa, spojili jsme svoje síly a zkušenosti s renomovaným partnerem v oblasti metrologie, PTW Freiburg.

Národní metrologické laboratoře

Po celém světě dodáváme našim zákazníkům metrologické ozařovny prvního (PSDL) i druhého (SSDL) řádu.

Hlavní komponenty metrologické ozařovny dodávané VF:

 • Gama a neutronové ozařovače
 • Rentgenové ozařovače dodávané ve spolupráci s PTW Freiburg, s naším partnerem pro metrologii
 • Kalibrační lavice
 • Software pro řízení celé technologie ozařovny.
 • Radiační monitorovací systém a bezpečnostní systém

Všechny komponenty splňují nejpřísnější technické a normativní požadavky kladené na národní metrologické ozařovny prvního řádu PSDL.

Ozařovače & kalibrační lavice

Disponujeme portfoliem gama a neutronových ozařovačů s různým počtem zdrojů ionizujícího záření.

Ve spolupráci PTW Freiburg, s naším partnerem pro metrologii, jsme schopni dodat i rentgenové ozařovače.

Kalibrační lavice je kompatibilní se všemi VF ozařovači a je nedílnou součástí komplexních dodávek.

Všechny naše ozařovače i kalibrační lavice je možno řídit z místnosti operátora přes řídící software, který dodáváme zákazníkům v požadovaných konfiguracích.

Poradenství a konzultace

Ve VF provozujeme akreditovanou metrologickou laboratoř za účelem kalibrace našich vyráběných zařízení. VF akreditovaná metrologická laboratoř splňuje všechny potřebné normativní a legislativní požadavky kladené dozornými orgány.

Tato dlouhodobá zkušenost společně s dlouholetými zkušenostmi s dodávkami SSDL i PSDL do celého světa nám umožňuje poskytovat komplexní a profesionální poradenství našim zákazníkům v oblasti metrologie.

Poskytujeme služby v oblasti kalibrace přístrojů, dodávky nových zdrojů nebo výměny stávajících zdrojů ionizujícího záření za nové.

Tým našich odborníků poskytuje služby v oblasti navázání svazku, výpočtů stínění, návrhu a výroby speciálních přípravků.

Výzkumná centra

Provozní monitorovací systémy

Dodáváme vysoce moderní radiační monitorovací systémy pro výzkumné reaktory, které spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí,  pracovního a životního prostředí a technologií.

Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi.

Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů radiačních monitorovacích systémů máme přímou zkušenost z údržby a servisu přímo na výzkumných reaktorech.

Sledujeme technologické  a celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení.

Monitorování kontaminace na hranici kontrolovaného pásma

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory na pracovištích výzkumných reaktorů slouží monitory kontaminace určené pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z kontrolovaného pásma.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny  monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Manipulace se zdroji ionizujícího záření

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření jsou nedílnou součástí našich aktivit. Dodáváme, testujeme a vyměňujeme uzavřené radionuklidové zářiče.

Jsme vybaveni všemi potřebnými povoleními dozorných orgánů.

Provozujeme vlastní technologií horké komory. Pro přepravu uzavřených radionuklidových zdrojů máme k dispozici řadu vlastních certifikovaných kontejnerů a transportních obalových souborů.

V rámci nakládání se zdroji ionizujícího záření samozřejme poskytujeme odpovídající služby spojené s přebíjením radioaktivních zdrojů v různých typech ozařovačů, kalibraci monitorů kontaminace plošnými radionuklidovými zářiči apod.

Kalibrační laboratoře

Přístoje a zařízení pro detekci ionizující záření podléhají, v souladu s legislativními nebo místními požadavky, pravidelné kalibraci a ověřování v metrologických ozařovnách.

Pro splnění metrologických požadavků, které jsou kladeny na měřicí přístroje a zařízení, jsme vyvinuli spolehlivý systém metrologické ozařovny:

Systém metrologické ozařovny zahrnuje

 • Ozařovač
 • Kalibrační lavice
 • Software pro řízení celé technologie.

Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na jaderných elektrárnách.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.

Zdravotnictví

Radiační monitorovací systémy

Monitory dávkového příkonu mohou pracovat autonomně nebo mohou být součástí celkového monitoringu radiační situace v PET centrech nebo na pracovištích nukleární medicíny.

Svým zákazníkům dodáváme monitory dávkového příkonu pro operativní měření určené pro PET centra nebo pracoviště nukleární medicíny.

Zařízení dokáží pokrýt měření od nejnižších dávkových příkonů až po vysoké příkony např. u cyklotronů.

V poprodejním servisu zajišťujeme pravidelnou kalibraci dodaných monitorů a měřidel.

Osobní dozimetrie

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy osobní dozimetrie, které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Naše systémy umožnují optimalizaci obdržených dávek a jejich sledování u jednotlivých osob, které pravidelně vstupují do kontrolovaných pásem na radiologických pracovištích, PET centrech nebo odděleních nukleární medicíny.

Výpočty a návrhy stínění

Pro zajištění radiační bezpečnosti na radiologických pracovištích, PET centrech a na pracovištích nukleární medicíny poskytujeme pro naše zákazníky různé druhy poradenských činností včetně konzultací, simulací, výpočtů a návrhů stínění.

Disponujeme týmem zkušených fyziků s dlouholetou praxí, kteří provádí výpočty a simulace pro optimalizaci stínění ve shodě s legislativními požadavky a potřebami našich zákazníků.

Kontaminace osob a předmětů

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v PET centrech nebo pracovištích nukleární medicíny slouží monitory pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z kontrolovaného pásma.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Vybavení pro oddělení nukleární medicíny a PET centra

   
Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy monitoringu pracovišť, osobní dozimetrie, monitoringu kapalných a plynných výpustí a monitoringu kontaminace osob a věcí které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Vyvinuli jsme kompletní systémy radiační ochrany pro PET centra a oddělení nukleární medicíny.

Naše systémy poskytují informace o radiační situaci na pracovišti, obdržených dávkách ionizujícího záření všech pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaných pásem.

Data získaná z našich systémů jsou důležitou informací pro provozovatele, dozorné orgány, dohlížející osoby a samozřejmě i všechny vstupující osoby.

Přenosné a laboratorní přístroje

Pro potřeby našich zákazníků z PET center nebo nukleární medicíny máme vyvinuto mnoho typů ručních měřících zařízení pro detekci kontaminace, dávkového příkonu a neutronového toku.

Tyto zařízení slouží k ruční detekci přítomnosti ionizujícího záření, kontaminace nebo neutronového toku na různých místech a provozech PET center nebo pracovišti nukleární medicíny.

Naše přenosné a laboratorní přístroje splňují legislativní a technické požadavky.

Přebíjení zdrojů

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření je jednou z důležitých oblastí našich aktivit.

Zajišťujeme dodávky i přebíjení zdrojů v různých typech ozařovačů a zařízení.

Pro zajištění dodávek uzavřených radionuklidových zářičů disponujeme vlastních horkou komorou a týmem zkušených pracovníků.

Jsme držiteli potřebných povolení SÚJB pro nákup, prodej, distribuci a manipulace se zdroji ionizujícího záření.

Průmysl

Radiační monitorovací systémy pro průmyslová zařízení

Dodáváme vysoce moderní radiační monitorovací systémy pro využití v průmyslu, které spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí,  pracovního a životního prostředí a technologií.

Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi.

Sledujeme technologické  a celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení.

Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů radiačních monitorovacích systémů máme přímou zkušenost z údržby a servisu radiačních monitorovacích systémů instalovaných v průmyslových provozech.

Horké a polohorké komory

Naše dlouholeté konzultační a poradenské činnosti v oblasti kalkulací  stínění a nakládání a manipulace se zdroji ionizujícího záření nám poskytují dostatek zkušeností pro návrhy a výstavbu horkých a polohorkých komor pro práci se zdroji ionizujícího záření pro využití v průmyslu.

Naše horké a polohorké komory jsou vždy navrhovány dle potřeb a požadavků jednotlivých zákazníků.

Naše zařízení vždy splňují legislativní a místně příslušné normy.

Vyřazování starých zářičů a jejich likvidace

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti likvidaci zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškeré oprávnění a povolení SÚJB pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními které sami vyvíjíme a vyrábíme, máme vlastní horkou komoru nezbytnou pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery nezbytné pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat staré ozařovače ze zdroji ionizujícího záření nebo i jednotlivé zdroje ionizujícícho záření samostatně a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Osobní dozimetrie

Informace o obdržených dávkách ionizujícího záření pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaných pásem v průmyslových objektech jsou velmi důležitou informací pro provozovatele těchto zařízení, dozorné orgány, dohlížející osoby a zároveň pro všechny vstupující osoby do těchto vymezených prostor.

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy osobní dozimetrie, které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní i ekonomické stránce.

Naše systémy umožnují optimalizaci obdržených dávek a jejich sledování u jednotlivých osob, které vstupují do kontrolovaných pásem v průmyslových objektech.

Přenosné a laboratorní přístroje

Pro potřeby našich zákazníků z průmyslu máme vyvinuto mnoho typů ručních měřících zařízení pro detekci kontaminace, dávkového příkonu a neutronového toku.

Tyto zařízení slouží k ruční detekci přítomnosti ionizujícího záření, kontaminace nebo neutronového toku na různých místech a provozech v průmyslu.

Naše přenosné a laboratorní přístroje jsou vyvinuty na základě požadavků našich zákazníků.

Kontaminace osob a předmětů

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v průmyslových objektech slouží monitory kontaminace určené pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z těchto vymezených prostor.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny  monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Zákaznická řešení

Zákaznická řešení

Přinášíme do segmentu radiační ochrany potřebnou flexibilitu a rozsah.

Samozřejmostí jsou proto pro nás  řešení  připravovaná přesně na míru zákazníkovi a to od jednoduchých modifikací stávajících systémů až po vývoj zcela unikátních systémů.

Jsme také světově prověřenými subdodavateli dílčích komponentů. Vyvíjíme a vše ověřujeme ve vývojovém a aplikačním centru, provádíme montáže a kompletace,

Baví nás hledat a nacházet nová řešení