Obchodní podmínky služby

Obchodní podmínky pro dodávky služeb a díla

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.   Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást každé
-  Objednávky na dodání služeb nebo díla nebo
-  Smlouvy o dílo

(dále jen “Smlouvy”) uzavřené mezi VF, a.s., coby objednatelem (dále jen „Objednatel“) a zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“).

2.   OP slouží k vymezení vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami, přičemž ustanovení OP jsou závazné pro obě smluvní strany.

3.   Smluvní strany pro Smlouvu vyloučily použití obchodních podmínek Zhotovitele, pokud nejsou výslovně Objednatelem akceptovány. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, kdy vedle těchto Podmínek budou platit rovněž všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele, pak v případě rozporu mezi nimi mají přednost tyto OP.

4.   Veškeré odchylky od OP musí být písemně dohodnuty ve Smlouvě. Ustanovení Smlouvy mají přednost před OP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve Smlouvě nebo v OP se řídí platnými českými právními předpisy, zejména NOZ.

5.   Zhotovitel na sebe přebírá dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník riziko změny okolností (dále také NOZ).

ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ DÍLA

1.   Zhotovitel může pověřit provedením díla jinou osobu, pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného. Při provedení díla jinou osobou (dále jen „Subdodavatel“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout Zhotovitelem navrženého Subdodavatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen zajistit provádění této části díla jiným Subdodavatelem. Nezajistí-li jej Zhotovitel, určí jej Objednatel sám.

ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1.   Osoby, které jsou oprávněny jednat ve věcech Smlouvy, jsou uvedeny ve Smlouvě. Jiné osoby než ty uvedené výslovně ve Smlouvě nebo prokazující se platnou plnou mocí nejsou oprávněny jednat jménem Objednatele, resp. za Objednatele, ve věcech smluvních a/nebo technických a zavazovat Objednatele k jakýmkoliv povinnostem a závazkům.

2.   Zástupci smluvních stran ve věcech technických nejsou oprávněni činit rozhodnutí a úkony, které by samy o sobě nebo ve svém souhrnu měly za následek zvýšení smluvní ceny díla nebo snížení jeho smluvené kvality. Rozhodování a úkony v této věci jsou výlučně vyhrazeny a svěřeny zástupcům smluvních stran ve věcech smluvních.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.   Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu sjednaném v příslušné Smlouvě v souladu se smluvními podmínkami, těmito OP, a se všemi podklady předanými Objednatelem k provedení díla Zhotoviteli a dále v souladu s příkazy Objednatele, s potřebnou a odbornou péčí, bez vad a nedodělků a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.   Zhotovitel je povinen provádět dílo řádným způsobem a v nejvyšší kvalitě v souladu s technickými specifikacemi, platnými právními předpisy, normami, technickými nařízeními, dobrou technickou praxí a technologickými postupy.

3.   Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s předanou projektovou a/nebo technickou dokumentací a/nebo jinými podklady pro provedení díla, a že je posoudil s vynaložením potřebné a odborné péče, zejména po stránce technické, technologické a co do jejich úplnosti a že tyto shledal bez závad.

4.   Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě vlastního přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu Objednatelem a na základě dalších jemu dostupných informací vztahujících se k dílu, k datu podpisu Smlouvy s Objednatelem. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení díla.

5.   Zhotovitel je povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu písemnou formou o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v předaných podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od Objednatele ke splnění Smlouvy. Nepodá-li Zhotovitel písemné upozornění, nebo nepřezkoumá-li předané podklady nebo věci, odpovídá Objednateli za škodu z toho vzniklou i za vady z toho vzniklé.

6.   Pokud Objednatel předá Zhotoviteli vlastní výrobní dokumentaci, je Zhotovitel povinen ji s vynaložením odborné péče prozkoumat a bude odpovídat za správnost této dodané výrobní dokumentace, pokud neoznámí své námitky proti její správnosti a úplnosti Objednateli, a to bez zbytečného odkladu.

7.   Uplatní-li Objednatel v průběhu realizace Smlouvy vůči Zhotoviteli požadavek na změnu předmětu díla, dohodnou se smluvní strany na změně Smlouvy formou jejího písemného dodatku.

8.   Drobné změny a upřesnění předmětu díla Smlouvy, které nemají zásadní vliv na rozsah jeho předmětu, ceny, výsledné užitné vlastnosti díla ani termín dokončení, resp. jeho předání a převzetí, mohou být sjednány zápisem v montážním deníku. Takový zápis však musí mít tyto náležitosti:
-  Označení účastníků,
-  Druh a povaha změny,
-  Označení článku Smlouvy dotčeného touto změnou,
-  Datum a podpis zmocněných či pověřených osob zastupujících smluvní strany.

Okruh osob oprávněných k tomuto jednání musí být vymezen ve Smlouvě. Dohoda o těchto změnách a jejich případný dopad do smluvní ceny musí být následně upravena formou písemného dodatku ke Smlouvě, teprve jeho uzavřením vznikne Zhotoviteli právo na zaplacení ceny případných víceprací.

9.   Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové a/nebo technické dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění díla a tento záznam předat Objednateli.

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel. Cena věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla, je zcela zahrnuta do ceny díla.

11. Veškeré materiály, které budou Zhotovitelem použity pro realizaci díla, musí souhlasit jak s projektem a/nebo technickou dokumentací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky Subdodavatelů. Pokud Zhotovitel použije zařízení, nástroje, lešení, apod., která mu na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl Objednatel, Zhotovitel tak bude činit v souladu s obecně závaznými právními předpisy v místě plnění a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto použitím vzniknou. Zhotovitel je povinen o ně po dobu jejich užívání pečovat. Objednatel je však odpovědný za řádný technický stav tohoto zařízení v době jeho předání Zhotoviteli.

12. Materiály nebo věcná plnění Zhotovitele, které vykazují vady nebo neodpovídají smluvní technické dokumentaci, předepsaným zkouškám, technickým normám a standardům, musí být nahrazeny materiálem či věcným plněním bezvadným.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a taková práva respektovat. Jakékoli předané výkresy, listiny a jiné podklady související s prováděním díla zůstávají výlučným vlastnictvím Objednatele, případně konečného zákazníka, a tyto nesmí být bez jeho souhlasu rozmnožovány nebo bez jeho písemného souhlasu zpřístupněny jakékoliv třetí osobě.

14. Podle povahy prováděných prací nebo díla může Objednatel koordinovat činnost Zhotovitele díla případně jeho Subdodavatelů.

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Za účelem provádění kontroly mají zástupci Objednatele kdykoli přístup na pracoviště Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení Smlouvy či právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním Smlouvy, tj. aby sjednal nápravu a realizoval Smlouvu řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v určené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele nebo od Smlouvy odstoupit.

16. Pokud Objednatel přeruší, případně zastaví realizaci plnění Smlouvy z titulu vadného plnění Zhotovitele, budou práce opět zahájeny po odpadnutí důvodu, pro který bylo provádění prací přerušeno, případně zastaveno. V takovém případě nemá doba přerušení či zastavení vliv na sjednané termíny plnění.

17. Objednatel je oprávněn přerušit práce Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele na maximální dobu 2 měsíců na základě písemného oznámení předaného minimálně 7 dnů před přerušením prací. Termíny plnění sjednané Smlouvy se prodlužují o dobu přerušení.

18. Zhotovitel odpovídá za způsob provádění díla. Všichni zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé jsou zcela řízeni Zhotovitelem.

CENA ZA DÍLO A JEJÍ PLACENÍ

1.   Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je určená ve Smlouvě.

2.   Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací Smlouvy. Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění Smlouvy.

3.  Objednatel se zavazuje, že zaplatí Zhotoviteli v termínu splatnosti a dle podmínek Smlouvy a OP. Povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu nebo část ceny díla v termínu splatnosti podle Smlouvy nevznikne, pokud je Zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle Smlouvy, harmonogramu, nebo jiného dokumentu, pokud plnění dle Smlouvy nebo jeho část není provedeno řádně a nemá odpovídající kvalitu, a to až do převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem, resp. do odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při předávacím řízení.

4.   Cenu plnění dle Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě jím řádně vystavených a Objednatelem odsouhlasených faktur, dílčích faktur, zálohových faktur (dále jen účetní doklady).

5. Účetní doklady musí obsahovat všechny povinné náležitosti, které jsou pro ně stanoveny účetními a daňovými předpisy ve stavu ke dni jejich vystavení, a povinné náležitosti určené Smlouvou a těmito OP. Účetní doklady musí dále obsahovat zejména následující údaje:
-  Číslo Smlouvy Objednatele;
-   Označení a číslo faktury;
-   Rozsah a předmět díla;
-   Termín splatnosti faktury dle Smlouvy a těchto OP;

-  Údaje o poskytnutých zálohách.

6.   Z každé částky k úhradě dle vystaveného účetního dokladu Zhotovitele, včetně částek dle účetního dokladu za vícepráce, může být pozastavena částka ve výši stanovené ve Smlouvě (z fakturované částky vč. DPH), představující zádržné (pozastávku). Objednatel je oprávněn použít pozastavené částky na úhradu svých pohledávek vůči Zhotoviteli, vzniklých jí z titulu Smlouvy, OP nebo dle platných právních předpisů a tyto jednostranně započíst oproti pohledávkám Zhotovitele.

7.   Splatnost účetních dokladů je stanovena na 45 dnů, pokud Smlouva nebo tyto OP nestanoví jinak.

8.   Dnem úhrady účetního dokladu se rozumí den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě.

9.   Nebude-li účetní doklad obsahovat všechny povinné náležitosti a/nebo přílohy nebo budou-li uvedené náležitosti účetního dokladu vykazovat chyby, je Objednatel oprávněn vrátit tento účetní doklad Zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s uvedením či vyznačením důvodu vrácení dokladu. Do doby doručení bezvadného účetního dokladu není Objednatel v prodlení s jeho úhradou. Doručením řádného účetního dokladu počíná běžet také nová lhůta splatnosti.

10. Přílohou účetních dokladů musí být vždy listiny osvědčující rozsah fakturovaného plnění za fakturované období (např. soupis provedených prací, zjišťovací a/nebo předávací protokol). Tyto přiložené listiny musí být za obě smluvní strany podepsány odpovědnými zástupci uvedenými ve Smlouvě.

11. Pokud dojde k opožděnému uvolňování finančních prostředků ze strany konečného zákazníka a Objednatel z tohoto důvodu nebude schopen hradit účetní doklady v termínu dle Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel přistoupit na prodloužení doby splatnosti účetních dokladů. Nedojde-li mezi stranami ke konkrétní dohodě o prodloužení splatnosti, platí, že Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit původně sjednanou splatnost ceny díla či jejích částí o dobu, po kterou je zpožděná platba investora, maximálně však o dva měsíce.

12. Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že v ceně za dílo je zahrnuta i hodnota:
a)  Závazku Zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat Objednateli a

b)  Závazků vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

13. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty závazků uvedených v odst. 12 tohoto článku takto:
a)  hodnota závazku Zhotovitele řádně a včas předat dokončený předmět díla Smlouvy Objednateli se oceňuje na částku odpovídající 10% sjednané ceny uvedené ve Smlouvě, bez DPH;

b)  hodnota závazků ze záruky za jakost po řádném a včasném předání předmětu díla Smlouvy Objednateli se oceňuje na částku odpovídající 5% sjednané ceny uvedené ve Smlouvě, bez DPH.

14. Snížení ceny uvedené ve Smlouvě se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou slevu z ceny uvedené ve Smlouvě. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro Objednatele.

15. Ke snížení ceny uvedené ve Smlouvě dle odst. 13 a) tohoto článku o 10% z důvodu, že Zhotovitel řádně a včas nedokončí nebo nedokončil předmět díla Smlouvy a/nebo dokončený předmět díla Smlouvy v rozporu se Smlouvou nepředá nebo nepředal Objednateli, dojde, nastane-li některá následující skutečnost:
a)  Zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům ze smlouvy nebo ani po předchozí výzvě Objednateli řádně a včas neodstraní nedostatky své činnosti;
b)  Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník;

c)   bude rozhodnuto o insolvenci Zhotovitele na návrh věřitele.

16. Ke snížení ceny uvedené ve Smlouvě dle odst. 13 b) tohoto článku o 5% z důvodu, že Zhotovitel, v rozporu se Smlouvou, neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde, nastane-li některá následující skutečnost:
a)  Zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane nezpochybnitelná;
b)  Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník;

c)   bude rozhodnuto o insolvenci Zhotovitele na návrh věřitele.

17. Snížení ceny uvedené ve Smlouvě nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla, s odstraňováním záručních vad, apod.

VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1.   Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem předmětu díla Smlouvy a jeho neoddělitelných částí je od samého počátku Objednatel. Vlastnická práva k materiálu a zařízení, dodaným na základě Smlouvy, přecházejí na Objednatele nejpozději dnem dodání na místo plnění stanovené ve Smlouvě. Nebezpečí škody na těchto věcech však zůstávají na Zhotoviteli až do dne konečného předání a převzetí bezvadného a řádně dokončeného díla Objednatelem.

2.   Veškeré věci a podklady, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli a nestaly se součástí předmětu díla Smlouvy, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli nejpozději k datu předání a převzetí předmětu díla Smlouvy, všechny věci, které od Objednatele převzal s výjimkou těch věcí, které užil nebo spotřeboval k naplnění svých smluvních závazků.

3.   Zhotovitel nese od doby předání místa provedení díla do předání a převzetí díla v souvislosti s prováděním předmětu díla Smlouvy nebezpečí škody na:
- Zhotovovaném díle nebo jeho části;

- Majetku, zdraví a právech třetích osob.

4.   K přechodu nebezpečí škody na věci ze Zhotovitele na Objednatele dochází předáním a převzetím řádně dokončeného, tedy bezvadného díla, tedy podpisem předávacího protokolu, resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímky.

DOBA PLNĚNÍ

1.   Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtách stanovených ve Smlouvě.

2.   V případě, že Zhotovitel neplní lhůty stanovené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn použít náhradní kapacity, či provést jiná opatření k zajištění rychlosti provádění díla a tímto vzniklé náklady Zhotoviteli přeúčtovat. Objednatel je z důvodu prodlení Zhotovitele rovněž oprávněn vyjmout část předmětu plnění Smlouvy a objednat provedení třetí osobou. Případné zvýšené náklady přeúčtuje Objednatel na Zhotovitele.

3.   Doba plnění sjednaná pro dokončení Smlouvy se přiměřeně prodlouží v těchto případech:
a)  Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle Smlouvy nebo závazky vyplývající z právních předpisů, ač byl k jejich plnění písemně Zhotovitelem vyzván a na termínový vliv byl upozorněn;
b)  Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele;

c)   jestliže přerušení prací Zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost (tj. vyšší mocí). Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

4.   Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strany nemohly v době uzavření Smlouvy předvídat, a které Zhotoviteli nebo Objednateli objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy, a mají bezprostřední vliv na plnění díla příslušné smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, generální stávky, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny.

5.   Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby či nedostatek energie, nejsou‐li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci.

6.   Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou stranu o zásahu těchto okolností písemně. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na požádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, příp. umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

7.   V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než tři měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje‐li se k žádné dohodě, mají obě smluvní strany právo odstoupit od Smlouvy.

8.   Prodloužení doby plnění se určí podle doby trvání překážky za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá možná opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.   Zhotovitel splní svůj závazek naplnit Smlouvu jejím řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím v místě jeho plnění. Řádným dokončením se rozumí bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

2.   O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

3.   Součástí povinností Zhotovitele k řádnému předání předmětu díl Smlouvy je předání všech nezbytných dokladů a listin, které se týkají předmětu Smlouvy. Zhotovitel v této souvislosti předá Objednateli před zahájením přejímacího řízení zejména:
a)  dokumentaci skutečného provedení, která zachycuje předmět realizace Smlouvy ke dni podpisu předávacího protokolu, a to ve dvojím vyhotovení, včetně její digitální formy;
b)  prohlášení o shodě a všechny potřebné doklady osvědčující řádné provedení předmětu Smlouvy, včetně prohlášení Zhotovitele o jakosti a úplnosti předmětu Smlouvy;
c)   listiny osvědčující úspěšné provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a revizí;
d)  další listiny požadované v průběhu provádění díla Objednatelem a doklady vyplývající z relevantních právních předpisů;

e)  nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (např. záruční listy, návody k obsluze, atesty apod.).

4.   Protokol o předání a převzetí díla sepíší smluvní strany ihned po ukončení přejímacího řízení.

5.   Objednatel není povinen dílo převzít v případě:
a)  kdy nejsou ze strany Zhotovitele předloženy ty doklady, které vyplývají z povahy předmětu Smlouvy nebo jsou tyto doklady neúplné;

b)  dílo Smlouvy má vady nebo nedodělky, i když se jedná o vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu.

6.   Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele doručenou mu alespoň tři pracovní dny předem, účastnit se přejímacího řízení s konečným zákazníkem. Pokud při těchto řízeních budou zjištěny nějaké vady či nedodělky na díle provedeném Zhotovitelem, je povinen je bezplatně odstranit i v případě, že takto zjištěné vady a nedodělky nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí mezi smluvními stranami.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.   Zhotovitel zaručuje, že jeho činnost, dodávky, služby, popř. jiná plnění budou provedeny v takovém rozsahu a jakosti, aby jejich výsledkem bylo plnění, které má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními závazných technických norem, Smlouvy, OP, popřípadě že má vlastnosti obvyklé, je kompletní a bez jakýchkoliv vad.

2.   Plnění Smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě nebo nemá vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3.   Zhotovitel poskytne na předmět Smlouvy smluvní záruku za jakost. Délka záruční lhůty je stanovena na 2 roky, pokud není ve Smlouvě stanovena lhůta jiná. Převzetím této záruky přejímá Zhotovitel závazek, že zhotovené předmět plnění dle Smlouvy bude mít po záruční lhůtu vlastnosti dle odst. 1 tohoto článku, bude způsobilé k účelu sjednanému ve Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

4.   Zhotovitel je povinen v případě oznámení vady předmětu plnění v záruční lhůtě tuto vadu bezplatně odstranit, pokud za tuto vady odpovídá.

5.   Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí ze strany Objednatele. Pokud je však dílo převzato Objednatelem s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.

6.   Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ustanovení §2629 NOZ mezi nimi neuplatní.

7.   Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby:
a)  odstranění vady dodáním náhradního plnění na náklady Zhotovitele;
b)  odstranění vady opravou na náklady Zhotovitele, pokud je vada opravitelná;

c)   přiměřenou slevu z ceny díla.

8.   Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.   Zhotovitel je povinen:
a)  zahájit do tří dnů fyzické odstraňování vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně;
b)  učinit na místě výskytu vady taková opatření, která zamezí vzniku škody;

c)   bez zbytečného odkladu učinit vadné plnění plněním bezvadným.

10. Pokud je z činnosti Zhotovitele zřejmé, že požadovaná lhůta pro odstranění vad marně uplyne či již uplynula nebo Zhotovitel odmítne tuto vadu odstranit, vzniká Objednateli právo provést odstranění vady třetí osobou, případně vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele, a právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vzniká Objednateli právo na slevu z ceny díla ve výši 1,0% z ceny díla za každý zbývající měsíc záruční lhůty sjednané ve Smlouvě. Veškeré pohledávky, které v této souvislosti Objednateli vzniknou, je Zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů po obdržení účetního dokladu. V případě, že Zhotovitel pohledávky v uvedené lhůtě Objednateli neuhradí, je Objednatel oprávněn použít k uhrazení svého nároku zádržné nebo bankovní záruky dle Smlouvy.

11. Pokud se ukáže, že vada předmětu plnění nebo jeho části je neodstranitelná, dohodnou smluvní strany poskytnutí přiměřené slevy, pokud se nedohodnou jinak.

12. Záruční lhůta na celý předmět díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat předmět díla v celém rozsahu, a to pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta se prodlouží o dobu, po kterou nemohl být předmět plnění Smlouvy užíván.

13. Účastníci si na opravenou nebo vyměněnou část plnění sjednávají novou záruční lhůtu, a to v délce stanovené v odst. 3 tohoto článku. Poskytne-li však výrobce opravované nebo vyměněné části plnění Smlouvy na tento výrobek či část díla delší záruční lhůtu, poskytne Zhotovitel na tenko výrobek či část díla tuto delší záruční lhůtu.

14. Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen Objednateli neprodleně oznámit písemně. V oznámení uvede i důvody, pro které považuje uplatněnou reklamaci za neoprávněnou. Pokud Zhotovitel toto písemně neoznámí Objednateli ve lhůtě do tří pracovních dnů od doručení reklamace, platí, že je reklamace oprávněná.

15. I v případě, že Zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, je povinen takovou vadu odstranit, a to v souladu s podmínkami Smlouvy a OP s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese Zhotovitel i v těchto sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této věci mezi smluvními stranami.

16. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré potřebné a odborné péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale tento na jejich použití písemně trval.

17. Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při přejímce nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil.

18. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslným jednáním Objednatele.

ZAPOČTENÍ, POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

1.   Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet své pohledávky za Objednatelem.

2.   Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení své pohledávky vzniklé dle Smlouvy nebo těchto OP nebo jiného závazkového vztahu.

3.   Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku, která by eventuálně Zhotoviteli vůči Objednateli ze Smlouvy vznikla.

4.   Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části třetí osobě.

OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DOKUMENTACÍ A MATERIÁLŮ. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1.   Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci vzájemné spolupráce:
a)  si budou navzájem vědomě poskytovat informace, které budou považovány za důvěrné nebo budou jednotlivě či ve vzájemné souvislosti naplňovat znaky obchodního tajemství;

b)  jejich zaměstnanci mohou, konáním nebo opomenutím u kterékoli ze smluvních stran, získat přístup k informacím, které budou považovány za důvěrné informace nebo za obchodní tajemství.

2.   Veškeré informace, jež mohou být Objednatelem považovány za obchodní tajemství či důvěrné informace jako např.:
a)  informace obchodního charakteru (jako např. nabídky, smlouvy, ujednání se třetími stranami, informace o vztazích s obchodními partnery),
b)  výrobní dokumentace a technické specifikace,
c)   informace o pracovních a výrobních metodách, pracovních postupech a technickém know-how,
d)  veškeré skutečnosti ekonomické, právní a pracovněprávní povahy

a všechny další informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě by Objednateli mohlo způsobit škodu, zůstávají výhradním vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel přijme efektivní opatření pro jejich ochranu a vyvine pro zachování jejich důvěrnosti minimálně stejné úsilí, jakoby se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace či obchodní tajemství.

3.   Zhotovitel se zavazuje informace, o nichž je povinen zachovávat mlčenlivost, žádným způsobem nezveřejňovat, nepředat je třetí osobě a ani svým zaměstnancům a zástupcům, s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit předmět návazné objednávky nebo smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že je nepoužije k žádnému jinému účelu, než je plnění Smlouvy.

4.   Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace:
a)  u kterých Objednatel dal písemný souhlas s jejich zveřejněním či jiným odtajněním;
b)  jež jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti Zhotovitele;
c)   jež příjemce zná zcela prokazatelně dříve, než mu je sdělí druhá smluvní strana;
d)  jež jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu;

e)  jež jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je schopna tento postup doložit.

5.   S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitelem plynoucích ze Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.

6.   Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy.

7.   Smluvní strany jsou povinny po dobu realizace Smlouvy a po dobu záruční doby dle Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění Smlouvy, a které nejsou právním předpisem nebo Objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé, dále o skutečnostech, jejichž obsah tvoří obchodní tajemství, jsou důvěrnou informací.

8.   Povinnost Zhotovitele zachovávat mlčenlivost trvá i po dobu 5 let ode dne ukončení účinnosti odst. 5 tohoto článku.

9.   Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něj nebo jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné materiály uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen trvale odstranit.

10. Zhotovitel se zavazuje přenést své povinnosti dle tohoto článku na všechny své zaměstnance a spolupracovníky, jakož i na další osoby, které se podílí na plnění předmětu Smlouvy.

11. Za porušení povinnosti mlčenlivosti, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti mlčenlivosti je stanovena na
a)  50.000,- Kč, nebo
b)    1% z ceny Smlouvy

podle toho, která částka bude vyšší. Zaplacením pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

12. Objednatel má rovněž v případě porušení povinnosti mlčenlivosti právo žádat po Zhotoviteli vydání veškerého majetkového prospěchu, kterého dosáhl v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti.

13. V případě že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem Smlouvy seznámili s obsahem OP a ostatních příloh, na které je v Smlouvě odkazováno.

2.   Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré potřebné a odborné péče je schopen zcela splnit své závazky dle Smlouvy a OP, a to řádně a včas.

3.   Pro případ, že by v době ode dne podpisu těchto podmínek došlo ke změně právních předpisů, na které podmínky odkazují, má se za to, že Zhotovitel je povinen dodržovat vždy právní předpisy platné v době realizace prací bez ohledu na jejich číselné či pojmenované označení v těchto OP.

4.   Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoliv v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení těchto OP neplatným nebo jako zdánlivé právní jednání, platnost ostatních ujednání tím není dotčena.

5.   Jakákoli změna Smlouvy si vyžádá sepsání písemného číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakékoliv změny Smlouvy mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě, ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

6.   Případné spory plynoucí z této Smlouvy a jejího plnění budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem v České republice podle českého práva. Jednacím jazykem případného soudního sporu bude čeština.

7.   Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. Vedle tohoto si smluvní strany utvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.