Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Zdravotnictví

Radiační monitorovací systémy

Monitory dávkového příkonu mohou pracovat autonomně nebo mohou být součástí celkového monitoringu radiační situace v PET centrech nebo na pracovištích nukleární medicíny.

Svým zákazníkům dodáváme monitory dávkového příkonu pro operativní měření určené pro PET centra nebo pracoviště nukleární medicíny.

Zařízení dokáží pokrýt měření od nejnižších dávkových příkonů až po vysoké příkony např. u cyklotronů.

V poprodejním servisu zajišťujeme pravidelnou kalibraci dodaných monitorů a měřidel.

Osobní dozimetrie

Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy osobní dozimetrie, které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Naše systémy umožnují optimalizaci obdržených dávek a jejich sledování u jednotlivých osob, které pravidelně vstupují do kontrolovaných pásem na radiologických pracovištích, PET centrech nebo odděleních nukleární medicíny.

Výpočty a návrhy stínění

Pro zajištění radiační bezpečnosti na radiologických pracovištích, PET centrech a na pracovištích nukleární medicíny poskytujeme pro naše zákazníky různé druhy poradenských činností včetně konzultací, simulací, výpočtů a návrhů stínění.

Disponujeme týmem zkušených fyziků s dlouholetou praxí, kteří provádí výpočty a simulace pro optimalizaci stínění ve shodě s legislativními požadavky a potřebami našich zákazníků.

Kontaminace osob a předmětů

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v PET centrech nebo pracovištích nukleární medicíny slouží monitory pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z kontrolovaného pásma.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

Vybavení pro oddělení nukleární medicíny a PET centra

   
Navrhujeme a dodáváme komplexní systémy monitoringu pracovišť, osobní dozimetrie, monitoringu kapalných a plynných výpustí a monitoringu kontaminace osob a věcí které splňují požadavky zákazníků jak po technické, legislativní, tak i po ekonomické stránce.

Vyvinuli jsme kompletní systémy radiační ochrany pro PET centra a oddělení nukleární medicíny.

Naše systémy poskytují informace o radiační situaci na pracovišti, obdržených dávkách ionizujícího záření všech pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaných pásem.

Data získaná z našich systémů jsou důležitou informací pro provozovatele, dozorné orgány, dohlížející osoby a samozřejmě i všechny vstupující osoby.

Přenosné a laboratorní přístroje

Pro potřeby našich zákazníků z PET center nebo nukleární medicíny máme vyvinuto mnoho typů ručních měřících zařízení pro detekci kontaminace, dávkového příkonu a neutronového toku.

Tyto zařízení slouží k ruční detekci přítomnosti ionizujícího záření, kontaminace nebo neutronového toku na různých místech a provozech PET center nebo pracovišti nukleární medicíny.

Naše přenosné a laboratorní přístroje splňují legislativní a technické požadavky.

Přebíjení zdrojů

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření je jednou z důležitých oblastí našich aktivit.

Zajišťujeme dodávky i přebíjení zdrojů v různých typech ozařovačů a zařízení.

Pro zajištění dodávek uzavřených radionuklidových zářičů disponujeme vlastních horkou komorou a týmem zkušených pracovníků.

Jsme držiteli potřebných povolení SÚJB pro nákup, prodej, distribuci a manipulace se zdroji ionizujícího záření.