Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Radioaktivní odpady

Free release

Díky celosvětově rostoucímu počtu odstavovaných jaderných elektráren z provozu vzrůstá význam našeho zaměření právě na oblast třídění a uvolňování radioaktivního odpadu do životního prostředí.

Máme vyvinuto a dodáváme pro jaderné elektrárny do celého světa celou škálu zařízení měřící potencionálně radioaktivní odpad za účelem jeho uvolňování do životního prostředí.

Zařízení a systémy určené pro uvolňování potencionálně radioaktivního odpad do životního prostředí dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená individuálním požadavkům. 

Kontaminace osob a předmětů

Pro kontrolu a zamezení šíření kontaminace v provozech, kde se nakládá s radioaktivními odpady slouží monitory pro zjištění a měření kontaminace osob a předmětů umístěné na výstupu z těchto prostor.

Pro oblast radioaktivních odpadů máme k dispozici monitory kontaminace celého těla, monitory rukou, nohou, podlah, prádla a předmětů.

Standardně vyvinuté typy monitorů jsme schopni samozřejmě přizpůsobit a konstrukčně upravit tak, aby byly plně odpovídající a  vyhovující konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka a to v přijatelném čase a za cenově příznivých podmínek.

Charakterizace radiaoktivního odpadu

Vzhledem k dlouhodobému využívání radioaktivních zdrojů a technologii vzrůstá i množství radioaktivních odpadů.

Před uložením a likvidací tohoto odpadu je třeba provést jeho charakterizaci.

Naše produkty pro charakterizaci jsou určeny pro úložiště radioaktivních odpadů, jaderné elektrárny a pro provozovatele výzkumných reaktorů.

Zařízení určené pro charakterizaci radioaktivních odpadů  dodávané našim zákazníkům jsou vždy přizpůsobená jejich individuálním požadavkům. 

Provozní monitorovací systémy

Při nakládání s radioaktivními odpady a jejich přípravou k likvidaci je důležité být informován o radiační situaci a riziku kontaminace, které při manipulacích hrozí.

Vyvíjíme a vyrábíme monitorovací systémy, které se uplatňují v úložištích radioaktivních odpadů, meziskladech vyhořelého jaderného paliva a provozech, kde se provádí přepracování odpadů před jeho uložením.

Zkušenosti máme jak z České republiky, tak i zahraničí, kde jsme instalovali naše systémy na jaderné elektrárny i na národní úložiště radioaktivních odpadů.

Likvidace radioaktivních zdrojů

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti likvidaci zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškeré oprávnění a povolení SÚJB pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními které samy vyvíjíme a vyrábíme, máme vlastní horkou komoru nezbytnou pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery nezbytné pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat staré ozařovače ze zdroji ionizujícího záření nebo i jednotlivé zdroje ionizujícícho záření samostatně a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na jaderných elektrárnách.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.