Služby

Služba osobní dozimetrie

Služba je určena pro osobní monitorování radiačních pracovníků vystavených riziku ozáření fotony, elektrony a neutrony v souladu programem monitorování pracoviště a platnou legislativou.
Zajišťuje komplexní službu osob­ního monitorování zahrnující:

 • doručování osobních dozimetrů jednotlivým odpovědným pracovníkům,
 • příjem dozimetrů po skončení monitorovacího období,
 • vyhodnocení dozimetrů ve specializované laboratoři osobní dozimetrie VF, a.s.,
 • konzultace a spolupráce při řešení nestandardních situací,
 • dávání osobních dávek do „celostátního registru profesního ozáření“ (CRPO) a „centrálního registru dávek pracovníků“ (CRD),
 • webové rozhraní pro přehled o obdržených dávkách WEB-SOD.

Další informace jsou dostupné na stránkách Služby osobní dozimetrie: http://www.dozimetrie.cz/.

STÁHNOUT PDF

Služby metrologického střediska

Součástí metrologického střediska je Kalibrační laboratoř VF, která je akreditovaná podle normy 17025:2018. Činnosti provádí v rozsahu Osvědčení o akreditaci:

 • Kalibrace měřidel veličin dozimetrie ionizujícího záření
 • Kalibrace měřidel kontaminace (alfa a beta radionuklidy)
 • Kalibrace měřidel veličiny Kerma ve vzduchu a příkonu Kermy rozsahu 10 Gy - 2,5 kGy

Metrologické středisko provádí další služby mimo rozsah Osvědčení o akreditaci:

 • Zajištění Ověření stanovených měřidel na základě smlouvy s Českým metrologickým institutem (ČMI), metrologické středisko provádí měření, jehož výsledky předává ČMI ke zpracování a vystavení Potvrzení o ověření stanoveného měřidla.
 • Stanovení aktivity radionuklidů emitujících záření alfa a beta (geometrie filtr) a záření gama (geometrie Marinelliho nádoba a filtr).
 • Nastavování detektorů vyráběných VF NUCLEAR
 • Účast na interních vývojových zkouškách nových produktů vyráběných VF NUCLEAR

Externí klinické audity

Společnost VF, a.s., na základě oprávnění MZ ČR  č.j. 11712/2014-37/OZS ze dne 24.1 2015 a v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění a s vyhláškou č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, provádí externí klinické audity pro všechny oblasti lékařského ozáření, a to:

 • radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,
 • nukleární medicíny,
 • radioterapie.

V případě Vašeho zájmu o provedení externího klinického auditu nás prosím kontaktujte na:

Jiří Hlavička
E–mail: jiri.hlavicka@vfnuclear.com
Mobil: +420 602 518 880

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České Republiky EKA

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Odborná příprava registrantů

Příprava je určena pro osoby zajišťující radiační ochranu registranta dle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb. v rozsahu § 20 vyhlášky č. 409/2016 Sb. v souladu s rozhodnutím SÚJB čj. SÚJB/OEHO/3109/2017 ze dne 14. 2. 2017.

 • Odborný garant kurzu: Mgr. Radim Kříž
 • Kontaktní osoba: Markéta Dufková

REGISTRACE E-MAIL: skoleni.registrant@vfnuclear.com

Nakládání a likvidace zdrojů ionizujícího záření

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření včetně jejich likvidace je důležitou oblastí našich aktivit.

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti nakládání a likvidací zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškerá oprávnění a povolení pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními, máme vlastní horkou komoru pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat  zdroje ionizujícího záření i staré ozařovače.

Služby realizujeme jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace poskytujeme již v přípravné fázi projektů.  

Díky získaným zkušenostem  poskytujeme pro naše zákazníky poradenské činnosti v rozsahu konzultací, analýz, simulací, výpočtů a návrhů technických řešení.

Máme dlouholetou praxi a nespočet úspěšně realizovaných projektů po celém světě.

Výpočty a návrhy stínění

Pro zajištění radiační bezpečnosti na pracovištích poskytujeme pro naše zákazníky různé druhy poradenských činností včetně konzultací, simulací, výpočtů a návrhů stínění.

Disponujeme týmem zkušených fyziků s dlouholetou praxí v oblastí návrhů stínění, kteří provádí kalkulace pro optimalizaci ochrany před ionizujícím zářením a to vždy ve shodě s legislativními požadavky a potřebami našich zákazníků.

Výzkum a vývoj

Disponujeme rozsáhlým vývojovým týmem. Zákazníkům dokážeme vyvinout jakékolii zařízení nebo kompletní měřící systém přímo na míru.

Naše oddělení výzkumu a vývoje úzce spolupracuje s Vysokými školami a s dalšími odbornými pracovišti v oblasti ionizujícího záření z mnoha zemí.

Za dobu naší existence jsme v reálném provozu jaderných elektráren vyvinuli a otestovali  mnoho  zařízení a měřících systémů, které se později staly běžným standardem.  

Sledujeme celosvětové technologické a vývojové trendy,  které implementujeme do našich výrobků a měřících systémů.

Projektování

Projektujeme radiační monitorovací systémy, systémy osobní dozimetrie, systémy pro měření a evidence radioaktivních odpadů a systémy plynných a kapalných výpustí.

Naše projekty splňují technické, kvalitativní, normativní a legislativní požadavky zákazníků z celého světa.

V rámci projektování vyhotovujeme projektovou dokumentaci v rozsahu: bloková schémata, schvalovací dokumentaci, dokumentaci pro licencování a certifikaci, vlastní realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného realizovaného stavu.

Vždy vycházíme z dispozičních a prostorových možností zákazníka, místních, normativních a legislativních požadavků, podle kterých navrhujeme v projektech rozmístění hlavních prvků systémů včetně napájení, přenosů dat, kabelových rozvodů, rozvaděčů apod.

Řízení projektů

S vedením projektů v oblasti radiační ochrany máme zkušenosti ve více než 20 zemí světa.

Disponujeme týmem zkušených projektových manažerů, kteří koordinují  průběh  každého projektu. Vždy uplatňujeme individuální přístup.

Vytváříme kompletní výkresovou dokumentaci. Měřící zařízení a systémy vyvíjíme, vyrábíme, certifikujeme a licencujeme na stanovené provozní podmínky.

Instalace a uvádění do provozu

Instalujeme a uvádíme do provozu především měřící systémy sloužící k detetekci ionizujícícho záření.

Je pro nás samozřejmostí, že součástí instalace a konečného uvedení do provozu je i předání konečné výkresové dokumentace. 

Pro instalace v zahraničí jsme pečlivě vybírali servisní smluvní partnery, kteří poskytují projektovým manažerům pomoc a podporu u instalací a uvádění do provozu našich měřících systémů po celém světě.

Servis a údržba

Týmy našich pracovníků poskytují přímo na jaderných elektrárnách pravidelný servis a údržbu měřicích zařízení a systémů za účelem dosažení jejich dlouhodobé provozovatelnosti. 

Smluvně zajišťujeme i servis měřících zařízení ostatních výrobců.

Pro naše instalace v zahraničí jsme pečlivě vybírali naše servisní smluvní partnery, kteří poskytují našim zákazníkům konzultační a servisní podporu v době záručního a pozáručního servisu.

Naši servisní partneři jsou pravidelně proškolováni a poskytují servisní podporu našim zahraničním zákazníkům.