Vážený uchazeči,

tímto si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu s uchováním Vašeho životopisu pro potřebu případného dalšího oslovení s vhodnými pracovními nabídkami Skupiny VF. Podrobnější podmínky tohoto souhlasu jsou uvedeny níže.
Váš souhlas vyjádříte zasláním kladné odpovědi, případně předáním fyzicky podepsaného dokumentu.

Děkujeme za spolupráci.
Personální oddělení VF

Souhlas s uchováním životopisu uchazeče

1    Souhlas

1.1    Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Skupina VF zpracovávala osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle níže uvedených podmínek.
1.2    Skupina VF je skupina tvořená Společností VF, a.s., se sídlem Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, Česká republika a jejími 100% dceřinými společnostmi.
1.3    Právním základem zpracování je tento Souhlas. Osobní údaje jsou zaměstnavatelem zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
1.4    Poskytnutí tohoto Souhlasu je, z pohledu uchazeče, dobrovolné. V případě neposkytnutí souhlasu však nebude možné uchazeče informovat o nabídkách práce ve Skupině VF. 

2    Rozsah a doba zpracování osobních údajů

2.1    Skupina VF bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat a uchovávat dokumenty (životopis, žádost o zaměstnání, průvodní dopis, apod.) získané v rámci výběrového řízení na pracovní pozici, do níž se uchazeč přihlásil a zároveň zpracovávat osobní údaje v rozsahu údajů a informací uvedených v těchto dokumentech v personální databázi Skupiny VF.

3    Doba zpracování osobních údajů

3.1    Skupina VF bude osobní údaje zpracovávat po dobu pěti let ode dne udělení tohoto souhlasu, pokud nebude tento souhlas odvolán dříve. 

4    Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1    Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: oou@vfnuclear.com 
4.2    Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5    Osoby s přístupem k osobním údajům

5.1    K osobním údajům, poskytnutým na základě tohoto Souhlasu, budou mít přístup zaměstnanci personálního oddělení Skupiny VF.
5.2    Dále pak, po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, též třetí strany – zpracovatelé, kteří poskytnou dostatečné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit osobní údaje.

6    Práva související s ochranou osobních údajů

6.1    Uchazeč má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
6.2    Uchazeč má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je:
•    v ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ČR, www.uoou.gov.cz
•    v SR: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, www.dataprotection.gov.sk/sk

7    Kontaktní údaje zaměstnavatele

7.1    Skupinu VF je možné ve vztahu k ochraně a zpracování osobních údajů kontaktovat na emailu: oou@vfnuclear.com či písemně na adresách sídel jednotlivých společností Skupiny VF. Zaměstnanec Skupiny VF je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.